portfolio
 • Basic Daylight Exposure

  **Basic Daylight Exposure – BDE** เรียนรู้การอ่านค่าแสง ด้วยตาเปล่า เพื่อให้การถ่ายภาพกลางแจ้งและในร่ม มีความแม่นยำ รวดเร็ว สามารถวางแผน และกำหนดอุปกรณ์ที่ควรจะใช้ได้ล่วงหน้า อีกทั้งยังหัวใจที่สำคัญยิ่ง สำหรับการต่อยอดไปสู่ถ่ายภาพแขนงอื่นๆ สำหรับผู้ที่สนใจ - Architectural Photography - Lanscape Photography - Street Photography - Outdoor Portrait Photography - Outdoor Sport Photography

 • Grey Box & Lighting Ratio

  **GREYBOX & LIGHTING RATIO*** เรียนรู้ ที่มาและการหาอัตราส่วนของแสง มีความเข้าใจในการใช้เครื่องวัดแสงอย่างถูกต้อง เนื้อหาในการเรียน 1. Lighting Ratio 2. Metering – การวัดแสง (Incident Metering, Reflect Metering) 3. Double Exposure 4. Multiple Flash 5. Grey Scale

 • Inverse Square Law

  **INVERSE SQUARE LAW** เรียนรู้ กฎการผกผันของแสง, เทคนิคการวางตำแหน่งไฟ, การคำนวณ, การวางแผนก่อนถ่ายทำและการใช้ไฟดวงเดียวได้อย่างเชี่ยวชาญ เนื้อหาในการเรียน 1. Guide Number 2. Inverse Square Law 3. Flash Fill

 • Flash Mix Ambience

 • Black Glass I & II